دکترالهه پنجه باشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

گروه نقاشی 

سوابق اجرایی

   نقد و بررسی کتاب  کاشی های قاجار ،فرهنگستان هنر، 1397

داور بیش از 20 مجله علمی داخلی و داور کتب دانشگاهی

25 سخنرانی در الزهرا، فرهنگستان هنر، موزه ایران باستان و...

بازرس انجمن علمی پژوهش هنر ایران1396-1399

دبیر علمی دومین اکسپو نقاشی دانشجویی1398

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران1399

عضو شورای سیاست گذاری و اجرایی نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس ، صنایع دستی  1398

بازبینی دروس نقاشی در مقطع کارشناسی ارشد 1395

طراحی سوالات کارشناسی ارشد هنر  دانشگاه آزاد اسلامی 1393

طراحی سوالات کارشناسی ارشد هنر  دانشگاه آزاد اسلامی 1394

طراحی سوالات دکتری دانشگاه آزاد1394

طراحی سوالات دکتری دانشگاه آزاد1396

مشاور فرهنگی گروه نقاشی دانشکده هنر الزهرا 1400