دکترالهه پنجه باشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

گروه نقاشی 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :پژوهش هنردانشگاه الزهرا، درجه عالی، نمره 20.

 

كارشناسي ارشد:نقاشی دانشگاه الزهرا، درجه عالی، نمره 20.

كارشناسي :نقاشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، درجه عالی، نمره20.

 

زمینه های تدریس

روش تحقیق هنرهای تجسمی، تاریخ هنر ایران، هنرو تمدن اسلامی 

تاریخ نقاشی ایرانی.هویت و هنر ایرانی- اسلامی.

حکمت هنر ایرانی- اسلامی، کتابت و کتاب آرایی.