دکترالهه پنجه باشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

گروه نقاشی 

دکترالهه پنجه باشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراس

Elaheh Panjehpashi, Associate Professor Department of Painting, Faculty of Art, AlZahra University, Tehran, Iran

e.panjehbashi@alzahra.ac.ir

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا س، ایران.

   كارشناسي ارشد:نقاشی، دانشگاه الزهرا س، ایران.

   كارشناسي :نقاشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران.

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر، گروه نقاشی.

   تلفن:880035801

   دورنگار :88041341

   پست الکترونیک :e.panjehbashi@alzahra.ac.ir