دکترالهه پنجه باشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

گروه نقاشی 

دکترالهه پنجه باشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراس 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا س، ایران.

   كارشناسي ارشد:نقاشی، دانشگاه الزهرا س، ایران.

   كارشناسي :نقاشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران.

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر، گروه نقاشی.

   تلفن:880035801

   دورنگار :88041341

   پست الکترونیک :e.panjehbashi@alzahra.ac.ir