زهرا پاکزاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


دکترزهرا پاکزاد، عضو هیات علمی رشته نقاشی دانشکده هنر  دانشگاه الزهرا(س)

 
استادیار گروه نقاشی


   دكتري (Ph.D) :.............

   كارشناسي ارشد:.............

   كارشناسي :......


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@