منیژه پاکروان فرد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : علوم گیاهی از دانشگاه تهران، 1374-1380

كارشناسي ارشد: علوم گیاهی از دانشگاه تهران، 1370-1374 

كارشناسي : علوم گیاهی از دانشگاه شهید بهشتی، 1365-1369

 

زمینه های تدریس

   دروس کارشناسی: سیستماتیک گیاهی 1و 2،  و آزمابشگاه های آنها؛ تشریح و مورفولوژی گیاهی 1و 2 ؛ و آزمایشگاه های آنها؛  گیاهان کاربردی؛ اصول رده بندی، بوم شناسی گیاهی و آزمایشگاه آن.

دروس کارشناسی ارشد: تاکسونومی جدید، فلور ایران، تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی،  

  دروس دوره دکتری: گیاه پالایی