منیژه پاکروان فرد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

Dr. Maneezheh Pakravan

منیژه پاکروان فرد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه گیاهی، دانشکده علوم زیستی


   دكتري (Ph.D) :علوم گیاهی از دانشگاه تهران، 1374-1380


   كارشناسي ارشد: علوم گیاهی از دانشگاه تهران، 1370 1374


   كارشناسي : علوم گیاهی از دانشگاه شهید بهشتی، 1365-1369


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:885962721

   دورنگار :88058912

   پست الکترونیک :paravan@alzahra.ac.ir