پروانه نظرعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  مدرک دکترای تخصصی  از دانشگاه تهران با معدل 18/19درگرایش فیزیولوژی ورزشی در سال 78

كارشناسي ارشد:  مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت معلم تهران با رتبه شاگرداول طی چهارسال تحصیلی ازسال 1367تا 1371

كارشناسي :  مدرک کارشناسی از دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی کنونی) با رتبه اول در سال 1355

زمینه های تدریس

 تغذیه ورزشی

 علم تمرین  

 فیزیولوژی ورزش