پروانه نظرعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی ترم دوم 95-96

روز /ساعت

8-10

10-12

13-15

شنبه

 

 

 

یکشنبه

بیو شیمی و تغذیه ورزشی

209 باغ نو

اصول و روش شناسی تمرین

209 باغ نو

 

دوشنبه

طراحی و برنامه های ورزشی

201 باغ نو

علم تمرین

100 دانشکده

 

سه شنبه

تغذیه ورزشی پیشرفته

203 باغ نو

ترکیب بدن و کنترل وزن

201 باغ نو

تغذیه ورزشی پیشرفته

203 باغ نو

چهار شنبه

تکنیک های آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی

202 باغ نو

برنامه ریزی پیشرفته ویزه قدرت و استقامت

208 باغ نو

 

پنجشنبه

 

 

 

جمعه