پروانه نظرعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

پروانه نظرعلی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی


   دكتري (Ph.D) :فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد:تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه تربیت معلم سابق(خوارزمی)

   كارشناسي :تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه تربیت معلم سابق(خوارزمی)


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

   پست الکترونیک :pnazarali@alzahra.ac.ir