دکتر پریسا محمدی

دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا(س)
 

 

 

 

 

 

 

دكتري (Ph.D) : میکروبیولوژی محیطی، دانشگاه اولدنبورگ آلمان

كارشناسي ارشد:  میکروبیولوژی، دانشگاه تهران

كارشناسي : میکروبیولوژی، دانشگاه تهران

 

آدرس:تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

تلفن:85692728-021-98+

دورنگار : 88058912-021-98+

پست الکترونیک :

p.mohammadi@alzahra.ac.ir

mohamadi_p@yahoo.com

p.mohammadi@uni-oldenburg.de

 

لینک صفحات شخصی:

Google Scholar

Research Gate

Academia

Linkedin

Publons

Figshare

Beprss

Orcid