پریسا محمدی

 عضو هیات علمی دانشگاه الزهراس

 
دانشیار    دكتري (Ph.D) : میکروبیولوژی محیطی

   كارشناسي ارشد: میکروبیولوژی

   كارشناسي : میکروبیولوژی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی

   تلفن: 85692728-021-98+

   دورنگار : 88058912-021-98+

   پست الکترونیک : p.mohammadi@alzahra.ac.ir