پروین احمدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

تغییر و اجرای برنامه درسی تغییر برنامه درسی کارشناسی ارشد برنامه درسی

برنامه درسی پیش دبستان و دبستان  کارشناسی ارشد برنامه درسی

طراحی آموزشی کارشناسی علوم تربیتی

 مبانی و اصول برنامه درسی کارشناسی علوم تربیتی

 

فایل ها و منابع درسی

تغییر و اجرای برنامه درسی تغییر برنامه درسی تغییر برنامه درسیCurriculum Change.pdf

برنامه درسی پیش دبستان و دبستان  پیش دبستان.pdf

 طراحی آموزشی طراحی آموزشی1.pdf

مبانی و اصول برنامه درسی  تعریف و مفهوم برنامه درسی.pdf