پری احدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   عضو هیات علمی گروه مدیریت  دانشگاه الزهرا(س)

   معاون گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا

   مشاور بازرگانی و فروش

   مشاور بازاریابی و برندینگ