پری احدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : مدیریت بازرگانی- بازاریابی.

كارشناسي ارشد: مدیریت بازرگانی- بازاریابی. 

كارشناسي : مدیریت بیمه .

فرصت مطالعاتی دانشگاه یونیتک نیوزلند

 

زمینه های تدریس

بازاریابی مدیریت بازایابی پیشرفته

مدیریت تبلیغات و برند

مدیریت رفتار مصرف کننده

کسب و کار الکترونیکی

تئوری های مدیریت پیشرفته

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

بازاریابی بین الملل

روش تحقیق

زبان تخصصی

اصول سازمان و مدیریت