پری احدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


پری احدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مدیریت


   دكتري (Ph.D) : مدیریت بازرگانی- بازاریابی

   كارشناسي ارشد: مدیریت بازرگانی- بازاریابی

   كارشناسي : مدیریت بیمه

فرصت مطالعاتی دانشگاه یونیتک نیوزلند


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:   85692774

   پست الکترونیک :p.ahadi@alzahra.ac.ir