فرزانه اجاق نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی عمران از مهر ماه 1397 تاکنون