فرزانه اجاق نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : مهندسی عمران، گرایش سازه، دانشگاه صنعتی شریف، 1385-1390

كارشناسي ارشد: مهندسی عمران، مکانیک سازه و مواد، دانشگاه صنعتی شریف، 1382-1384

كارشناسي : مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، 1377-1381

 

زمینه های تدریس

  • مکانیک جامدات
  • تحلیل سازه ها
  • مکانیک محاسباتی جامدات
  • مدلسازی مواد در مقیاس نانو
  • تئوری الاستیسیته
  • مکانیک محیط پیوسته عادی و تعمیم یافته
  • میکرو مکانیک و نانو مکانیک جامدات