فرزانه اجاق نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دروس ارائه شده در نیمسال دوم 99-98

1) استاتیک

Statics.pdf


2) ریاضی مهندسی 

Engineering Mathematics.pdf


3) تحلیل سازه ها 1

Introduction-structure.pdf