فرزانه اجاق نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


فرزانه اجاق نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مهندسی عمران
دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه الزهرادكتري (Ph.D) :مهندسی عمران، سازه، دانشگاه صنعتی شریف، 1385-1390.

كارشناسي ارشد:مهندسی عمران، مکانیک سازه و مواد، دانشگاه صنعتی شریف، 1382-1384.

كارشناسي :مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، 1377-1381.


آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی 

تلفن:2174 8569 (021)

دورنگار :7537 8861 (021)

پست الکترونیک :f.ojaghnezhad@alzahra.ac.ir