مصطفی نوروزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 

كارشناسي ارشد:   

كارشناسي :

 

زمینه های تدریس

   بیوتکنولوژی محیطی، بیوتکنولوژی سوخت و معدن و کلیات بیوتکنولوژی

   جلبک شناسی و بیوتکنولوژی جلبکو ، کشت بافت گیاهی و جلبک

   زیست شناسی گیاهی