مصطفی نوروزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


مصطفی نوروزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :بیوتکنولوژی محیطی, جلبک شناسی

   كارشناسي ارشد:بیوسیستماتیک گیاهی، جلبک شناسی

   كارشناسي :زیست شناسی گیاهی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :02188058912

   پست الکترونیک :noroozi.mostafa@alzahra.ac.ir