مصطفی نوروزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آقای دکتر مصطفی نوروزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه بیوتکنولوژی


   دكتري (Ph.D) :  بیوتکنولوژی محیط زیست از دانشگاه پوترای مالزی۱۳۹۱

   كارشناسي ارشد:   بیوسیستماتیک گیاهی از دانشکده علوم دانشگاه تهران ۱۳۸۱

   كارشناسي :  زیست شناسی گیاهی دانشکده علوم دانشگاه تهران 1379


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی

   تلفن:  85692710 - 85692729

   دورنگار :

   پست الکترونیک :   mo_noroozi2003@yahoo.com & Noroozi.mostafa@alzahra.ac.ir