امین رضا نقره آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 امین رضا نقره آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد گروه آموزشی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی

 

 

   دكتري (Ph.D) :دکترا مهندسی مکانیک تبدیل انرژی - دانشگاه صنعتی شریف

   كارشناسي ارشد:کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی - دانشگاه صنعتی شریف

   كارشناسي : کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات - دانشگاه شهید چمران اهواز

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی

   تلفن:88041469

   دورنگار :88617537

   پست الکترونیک :Noghrehabadi@alzahra.ac.ir