دکتر ناهید ملکی جیرسرایی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر ناهید ملکی جیرسرایی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه فیزیک


   دكتري (Ph.D) : فيزيك ماده چگال

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک : maleki@alzahra.ac.ir