نسرین فقیه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري : زبان و ادبیات فارسی

كارشناسي ارشد: زبان و ادبیات فارسی

كارشناسي : زبان و ادبیات فارسی

 

زمینه های تدریس

   بلاغت

  نقد ادبی 

   تاریخ ادبیات