نسرین فقیه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

طرح درس تحقیق در علوم بلاغی دکتری محض.docxبرنامه درسی

تحقیق در علوم بلاغی

بلاغت 1 و 2

تاریخ ادبیات 1. 2. 3.4

 

فایل ها و منابع درسی

طرح درس تحقیق در علوم بلاغی