نسرین فقیه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


نسرین فقیه ملک مرزبان، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی در  دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد:زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي :زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :nfaghih@alzahra.ac.ir