احمد ندایی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

احمد ندایی فرد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه طراحی صنعتی
 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : طراحی صنعتی

   كارشناسي ارشد: طراحی صنعتی

   كارشناسي :.طراحی صنعتی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 09122706935

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :nedaei@alzahra.ac.ir