عاطفه نوارچی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فعالیت های علمی و پژوهشی

تابستان 1388
چاپ مقاله با عنوان " اصالت در تدریس زبان " در نشریه علمی پژوهشی قلم  انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه شماره 9بهار تابستان 1388 زمستان 1388
برگزاری سمینار ویژه دیپلمات های کوموری با عنوان " فرهنگ و تمدن ایرانی" در سالن همایش دانشکده روابط امور بین الملل تیر 1391
سخنرانی با عنوان "تلفیق هنر و تکنولوژی در خدمت آموزش زبان " در همایش بین المللی ICALT 2012   در مشهدزمستان 1391
چاپ مقاله با عنوان  " نقش تلوزیون غیر آموزشی درآموزش زبان " در نشریه علمی پژوهشی مطالعات زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز شماره  6 پاییز و زمستان 1391بهار 1394
چاپ مقاله با عنوان" دستاورد رویکرد ارتباطی در واحد درسی مکالمه " در  نشریه علمی پژوهشی زبان پژوهی  دانشگاه  الزهرا (س)  در شماره ۱۴ بهارو تابستان 94تابستان 1394
چاپ مقاله با عنوان Re-produire pour ne pas reproduire  (تولید هوشیار در مقابل تکرار محض) در نشریه علمی پژوهشی مطالعات زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز  چاپ در شماره 11   بهارو تابستان 94 زمستان 1394
چاپ مقاله با عنوان «استفاده از پرسشنامه در خوداموزی مدرسین» در نشریه پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز در شماره ۱۶ پاپپز و زمستان تابستان 1395
ترجمه کتاب La Famille du Soleil ( خانواده خورشید :گزیده ای از احادیث کتاب القدیر علامه امینی) از فارسی به فرانسه  با همکاری خانم دکتر لادن معتمدیپاییز 1395
سخنرانی با عنوان Pour une nouvelle conception des méthodes de langue (نگرشی جدید در تدوین متد آموزش زبان) در همایش Quatre siècles d’enseignement du persan et du français en France et en Iran   ( چهار قرن تجربه در آموزش زبان فرانسه و زبان فارسی در ایران و فرانسه) دانشگاه علامه طباطباییبهار 1396
چاپ مقاله با عنوان  comme un roman policier   (همانند داستان پلیسی) در مجله علمی-پژوهشی المنافذ الثقافیه در لبنان با همکاری خانم دکتر فرجاهتابستان 1396
تالیف کتاب درسی خواندن متون اسلامی برای دوره کارشناسی زبان فرانسه  با همکاری خانم دکتر لادن معتمدی، چاپ نشر دانشکاهی زمستان 1396
چاپ مقاله با عنوان  La place de l’environnement dans les méthodes de langue   (جایگاه محیط زیست در متدهای آموزش زبان)  در مجموعه مقالات همایش محیط زیست در ادبیات فرانسه و فارسی دانشگاه الزهرا تیر ماه 96بهار 1397
مقاله از تصویر تا تصور: بررسی تحول در استفاده از تصویر در متدهای آموزشی زبان فرانسه، قرار چاپ در مجله علمی-پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا-تهران  با همکاری خانم دکتر فرجاهبهار 1397
مقاله Etude critique de la traduction des textes religieux (بررسی ترجمه متون مذهبی) ، با همکاری  خانم دکتر لادن معتمدی در مجله علمی پژوهشی قلم ، قرار چاپ در شماره 27 (بهار تابستان 97) و یا 28 (پاییز و زمستان 97)