عاطفه نوارچی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

1381 – 1380

تدریس در گروه فرانسه دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهراناز 1383 تا کنون

تدریس در گروه فرانسه دانشکده  ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه الزهرااز 1384 تا 1391
تدریس در گروه زبان های خارجی دانشکده روابط بین الملل (وزارت امور خارجه)ازخرداد 1389
عضو هیات علمی گروه مترجمی فرانسه دانشگاه الزهراازشهریور91 تا بهمن 92

معاون اداری- مالی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرااز بهمن 1392 تا  شهریور95

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیاتاز شهریور 95 تا کنون

رییس روابط عمومی و حوزه ریاست دانشگاه الزهرا