عاطفه نوارچی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات

 

1369 – 1364  کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه - دانشگاه شهید بهشتی

1372 – 1370  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه - دانشگاه فردوسی مشهد

1382 – 1381  DEA (کارشناسی ارشد) علوم زبانی - دانشگاه استاندال گرونوبل  فرانسه

1386 – 1382  دکتری علوم زبانی گرایش آموزش زبان -  دانشگاه استاندال گرونوبل  فرانسه  

عنوان پایان نامه " کاربرد منابع سمعی بصری اصلی در آموزش زبان فرانسه در ایران "