عاطفه نوارچی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


عاطفه نوارچی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه مترجمی زبان فرانسه
 دكتري (Ph.D) : علوم زبانی گرایش آموزش زبان


 آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه مترجمی زبان فرانسه

 تلفن: 00989126580412

 پست الکترونیک :n.navarchi@alzahra.ac.ir