غلامرضا نصیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

عضویت های علمی

Member of Literati Network, Emerald Insight, United Kingdom, 2010.

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین­ المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها، دانشگاه فردوسی مشهد، 25 و 26 شهریور 1394.

عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین­ المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها، دانشگاه فردوسی مشهد، 24 و 25 شهریور 1395.

عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بین­ المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها، دانشگاه فردوسی مشهد، 22 و 23 شهریور 1395.

عضو پنل تخصصي گروه مواد غذايي و دارويي در دومين کنفرانس بين­ المللي و چهارمين كنفرانس ملي لجستيک و زنجيره تامين، آذرماه 1390.