غلامرضا نصیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر غلامرضا نصیری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا


استادیار گروه آموزشی مهندسی صنایع

 

  دكتري (Ph.D) : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 

  كارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 

  كارشناسي : دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

  آدرس:تهران، ده ونک، خیابان شیخ بهائی شمالی، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان خوارزمی طبقه دوم

  تلفن: 85692154-021

  دورنگار :..............

  پست الکترونیک : grnasiri@alzahra.ac.ir; reza_nasiri@aut.ac.ir


لینک صفحات شخصی:

                                                   Scimet- Alzahra University

                                                         Research Gate

                                                         Google Scholar

                                                             Linkdin

                                                             Scopus

                                                              Orcid

                                                             Civilica