نرگس درویش، استادیار دانشگاه الزهرا 


 نرگس  درویش، استادیار

 دانشگاه الزهرا

    دكتري (Ph.D) : اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی (قبول بدون اصلاحات)، دانشگاه لستر انگلستان (2015)

   كارشناسي ارشد: اقتصاد (قبول با درجه ممتاز)، دانشگاه لستر انگلستان (2011)

   كارشناسي :اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبایی (1386)


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:85692758

   دورنگار :88619688

   پست الکترونیک :n.moladarvish@alzahra.ac.ir