زهره نفیسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 Head of English Language and Literature Department, Alzahra University, 11/11/1391 - 24/6/1389 

   Inspector of Teaching English Language and Literature Society of Iran (TELLSI), 8/1391 - 8/1394

   Inspector of Teaching English Language and Literature Society of Iran (TELLSI), 8/1394 - Present