ناهید محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

معاون گروه زبان و ادبیات انگلیسی از 1392/3/15 تا 1392/10/30

معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات از 1392/11/1 تا 1393/7/14   

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از 1393/7/15 تا 1394/5/31  

عضو شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه الزهرا از  1396/3/17 تا 1398/3/17

» دبیرکمیته اصلاح الگوی مصرف دانشگاه الزهرا از 1396/6/23 تا 1398/6/23