ناهید محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : ادبیات آمریکا از Augsburg Universitaet، آلمان، 2008

كارشناسي ارشد: ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1382

كارشناسي : ادبیات انگلیسی از دانشگاه فردوسی، مشهد، 1377

 

زمینه های تدریس

کارشناسی ارشد: 

           *تئوری های ادبی

           *شعر انگلیسی

           *ادبیات دوره تجدید حیات ادبی

           *روش تحقیق 

           *شعر معاصر

 کارشناسی:

           *سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی3،2،1

           *مکاتب ادبی

           *اساطیر یونان و روم

           *شعر انگلیسی

           *تاریخ نقد ادبی

           *تئوری های ادبی

             *ادبیات معاصر

              *رمان قرن 18و19

             *رمان قرن20 

              *داستان کوتاه

           *ادبیات آمریکا