ناهید محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

ترم اول 99-1398

کارشناسی ارشد:

        *شعر معاصر انگلیسی

کارشناسی:

        *شعر انگلیسی

       *تاریخ نقد ادبی

       *اساطیر یونام و روم

       *ادبیات معاصر

 

 

فایل ها و منابع درسی

کارشناسی ارشد:

      *شعر معاصر انگلیسی


کارشناسی

     *شعر انگلیسی

     *تاریخ نقد ادبی

     *ادبیات معاصر