نگین سنگری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


نگین سنگری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) : مدیریت منابع انسانی

   كارشناسي ارشد:مدیریت مالی

   كارشناسي :مدیریت بیمه


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:85692369

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :n.sangari@alzahra.ac.ir

neginsangari@ut.ac.ir