نرگس نظر نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


نرگس نظر نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی


   دكتري (Ph.D) : فلسفه اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس 1379

   كارشناسي ارشد: فلسفه اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس 1373

   كارشناسي : الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران 1366


   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:88058923

   دورنگار :88058923

   پست الکترونیک : nazarnejad@alzahra.ac.ir