ندا مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


   دكتري (Ph.D) :تاریخ اسلام: دانشگاه الزهرا

   كارشناسي ارشد: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: دانشگاه تهران

   كارشناسي : الهیات: دانشگاه تهران


 

زمینه های تدریس

   تاریخ اسلام

   تاریخ مغرب و اندلس

   تاریخ تشیع

 جغرافیای تاریخی جهان اسلام