ماری ویرجینیا ری احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  دانشگاه الزهرا

كارشناسي ارشد:  دانشگاه تربیت مدرس 

كارشناسي : دانشگاه واشینتان

 

زمینه های تدریس

 کارشناسی

گفت و شنو 1 و 2، روانشناسی یادگیری، همه درسها نگارش، خواندن متون مطبوعاتی، رویش تدریس  

 کارشناسی ارشد

مقدم زبانشناسی و تدریس،نگارش،  Discourse, Pragmatics, Materials Development  

دکتری

Culture and Identity, Psycholinguistics