ماری ویرجینیا ری احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


ماری ویرجینیا ری احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
   دكتري (Ph.D) :دانشگاه الزهرا

   كارشناسي ارشد:.دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي :دانشگاه واشینتان


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:02188041461

   دورنگار :

   پست الکترونیک :mvrahmadi@alzahra.ac.ir