مرتضی شیری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

Left Red Arrow Transparent PNG Clip Art Image | Gallery ... سوابق اجرایی

  استاد گروه شیمی دانشگاه الزهرا (1399 تا کنون)

  دانشیار گروه شیمی دانشگاه الزهرا (1393 تا 1399)

  استادیار گروه شیمی دانشگاه الزهرا (1389 تا 1393)

  ریاست مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا (آذر ماه 1393 تا بهمن 1394)

 معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا - (بهمن 1394 تا مهر 1396)

 فرصت مطالعاتی در دانشگاه آرهوس، آرهوس، دانمارک (اسفند 1397 تا بهمن 1398)

  مشاور تحقیق و توسعه گروه صنعتی پاکشو (خرداد 1399 تا اسفند 1399)

  بنیان گذار شرکت مهرشیمی گستر باران (1397 تا کنون) 

  برگزیده فدراسیون سرآمدان علمی ایران (1394 و 1395)

  عضو بنیاد ملی نخبگان (1389 تا کنون)

  عضو انجمن شیمی ایران (1388 تا کنون)

  Editorial

Guest-editor of thematic special for “Current Organic Chemistry” entitled “Synthesis of heterocycles via cascade reactions”
visit : http://benthamscience.com/journal/index.php?journalID=coc#top