مرتضی شیری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مرتضی شیری

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد گروه شیمی
 

 

 

 

 

 

دكتري (Ph.D): شیمی آلی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (1386).

كارشناسي ارشد: شیمی آلی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (1382).

كارشناسي: شیمی کاربردی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (1380).

 

   آدرس: تهران، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک و شیمی

   تلفن: 85692613-021

   دورنگار: 88613935-021

   پست الکترونیک: 

mshiri@alzahra.ac.ir

morteza.shiri@gmail.com

 لینک صفحات شخصی:

Scopus

Google Scholar

ORCID

Publons

linkedin

Researchgate

Academia

Zenodo

Figshare

Beprss