مرتضی شیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مرتضی شیری

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه شیمی
 

 

 

 

 

 

دكتري (Ph.D):  شیمی آلی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (1386).

كارشناسي ارشد: شیمی آلی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (1382).

كارشناسي: شیمی کاربردی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (1380).

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده شیمی

   تلفن: 85692613-021

   دورنگار :88613935-021

   پست الکترونیک : 

mshiri@alzahra.ac.ir

morteza.shiri@gmail.com

   لینک صفحات شخصی:

Scopus

Google Scholar

ORCID

Publons

linkedin

Researchgate

Academia

Zenodo

Figshare

Beprss