زینب مظفری خواه ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :پژوهش هنر

 

كارشناسي ارشد: نقاشي

كارشناسي :نقاشي

 

زمینه های تدریس

نقاشي و طراحي

نقاشي ايراني

هنر جهان و هنر نوگراي ايران