زینب مظفری خواه ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

زینب مظفری خواه ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه نقاشي و كتابت و نگارگري

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : پژوهش هنر. دانشكده هنر، دانشگاه شاهد، ايران.

   كارشناسي ارشد: نقاشي، پرديس هنرهاي زيباي، دانشگاه تهران، ايران.

   كارشناسي : نقاشي، پرديس هنرهاي زيباي، دانشگاه تهران، ايران.

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 880035801

   دورنگار : 88041341

   پست الکترونیک : z.mozafarikhah@alzahra.ac.ir