دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

کتاب های تالیفی:

1393 -كتاب تعهد تخييري
انتشارات حقوقي مجد

1388 -كتاب نكته هايي از مقالات حقوقي در امور مدني
تبويب و تنظيم در معاونت آموزش قوه قضائيه - انتشارات جنگل- چاپ دوم

1388 -كتاب نكته هايي از مقالات حقوقي در امور جزایي
تبويب و تنظيم در معاونت آموزش قوه قضائيه - انتشارات جنگل- چاپ دوم