دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تدریس:

   1394 تاکنون - دانشگاه الزهرا

 مقطع کارشناسی رشته حقوق:

      مقدمه علم حقوق، حقوق مدنی 3 و 4 و 5 و 6، حقوق اداری دو، متون فقه یک و دو، 

      آیین دادرسی 1 و 2، رویه قضایی، ادله اثبات دعوا و کارتحقیقی  

 

 مقطع کارشناسی رشته مطالعات خانواده :

      کلیات حقوق و آیین دادرسی مدنی خانواده

 

 مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی:

     حقوق بازرگانی بین المللی

 

   1394 تاکنون - دانشگاه علم و فرهنگ

  مقطع دکترای حقوق خصوصی:

    متون حقوقی

    راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

  

   1393 تا 1394 - دانشگاه غیرانتفاعی کار – واحد قزوین

  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی: 

      مسئولیت مدنی، اصول فقه و داوری پایان‌نامه‌های دانشجویی

 

کارشناسی حقوق:

     مقدمه علم حقوق، حقوق مدنی 3 و 4 ، حقوق تجارت 3، ادله اثبات دعوا،

 

     متون فقه 3، قواعد فقه 1 و 2، متون حقوقی 2 حقوق بانکی

 

1391 - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین- گروه حقوق

     آیین دادرسی مدنی 1 و ادله اثبات دعوا

  

   1390 تا 1391 –دانشگاه پیام نور 

           دروس تخصصی حقوق